12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์จุฑามาศ ใจสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม เป็นประธานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์จุฑามาศ ใจสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม เป็นประธานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และ สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยนครพนม รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องดอกคูน อาคารบริหารธุรกิจ
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อ่าน 65 ครั้ง
นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน์ ชื่อ - นามสกุล
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง
19/05/2565 ลงวันที่
วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
เลขที่ 457 ถนนพนมพนารักษ์
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เยียมชมทั้งหมด
ข้อมูลสถานประกอบการ