อาจารย์

 

 1.สาขาวิชาช่างยนต์

 
อาจารย์สุคนธ์ เมืองโคตร
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

 
 
อาจารย์ยศพนธ์ เดโชพนธ์

อาจารย์โชคดี ปัดนา

อาจารย์ธวัช กองสี
   
อาจารย์วิรัช
 

 

 2.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา ใต้ศรีโคตร
หัวหน้าสาขาวิชา


 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสพสุข สร้อยทอง


อาจารย์ทรงกช ศรีประสาร


อาจารย์อนิวรรตน์ พลรักษ์

   

อาจารย์จักรชัย ชิณโคตร

 

 

 3.สาขาวิชาช่างอิเลกทรอนิกส์

 
อาจารย์กิตติภพ โลสันตา
หัวหน้าสาขาวิชา

 
 
อาจารย์ศรายุทธ เมาฬี

อาจารย์อารยา ชอบประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันตรี โคมพิทยา

 

 4.สาขาวิชาการบัญชี

 
อาจารย์ลดาวรรณ สุระนรางกูล
หัวหน้าสาขาวิชา

 
 
อาจารย์วันทนารี สุวรรณกลาง

อาจารย์นันตพร ศรีวิไล

อาจารย์กุสุมา สร้อยทอง

 

อาจารย์ปรางทิพย์  เสยกระโทก

 

อาจารย์เมฑิณี เมษสุวรรณ

 

อาจารย์รัชนก มิควาฬ

 

 5.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                  
                อาจารย์อุดมศักดิ์ เจริญทรัพย์
               หัวหน้าสาขาวิชา

 
 
อาจารย์กัญญาภัทร จิตมาตย์
                
                   อาจารย์ศศิธร แสงจำรัสชัยกุล