ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรั้ววิทยาลัย

Nature บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียด
Nature 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์จุฑามาศ ใจสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม เป็นประธานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 รายละเอียด
Nature ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ รายละเอียด
Nature วันนี้ (31 มีนาคม 2566) อาจารย์จุฑามาศ ใจสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับคณะจากสำนักงบประมาณแห่งชาติ รายละเอียด

TPC-Channel

รับสมัครงาน

Nature รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน รายละเอียด
Nature ประกาศวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม รายผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาโท รายละเอียด
Nature รับสมัครปี 64 รายละเอียด
Nature รับสมัครงาน 63 รายละเอียด

สาขาวิชา

Nature สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายละเอียด
Nature สาขาวิชาการบัญชี รายละเอียด
Nature สาขาวิชาช่างไฟฟ้า รายละเอียด
Nature สาขาวิชาช่างยนต์ รายละเอียด

จดหมายข่าว

Nature 26 มกราคม 2565 เวลา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพยสินทาวปัญญา รายละเอียด
Nature 18 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. งานบริการวิชาการ ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้ม รายละเอียด
Nature สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานร่วมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียด
Nature คณะผู้บริหารวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย นางจุฆามาศ ใจสบาย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้าสำนักงาน เข้ามอบกระเช้าของขวัญและขอพรปีใหม่จากพระผู้ใหญ่และผู้บริหารส่วนราชการต่างๆ รายละเอียด
  • งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
เลขที่ 457 ถนนพนมพนารักษ์
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เยียมชมทั้งหมด
ข้อมูลสถานประกอบการ