ครุภัณฑ์

                     

                                                                                                                                                          

       วัสดุครุภัณฑ์

ลำดับที่                                   ครุภัณฑ์                  หมายเหตุ
1 ครุภัณฑ์สามัญ  
2 คุรุภัณฑ์การเงิน  
3 ครุภัณฑ์งานบริหาร  
4 ครุภัณฑ์งานประกัน  
5 ครุภัณฑ์งานสารสนเทศ  
6 ครุภัณฑ์งานหลักสูตร  
7 ครุภัณฑ์ห้องสมุด  
8 ครุภัณฑ์งานแนะแนว  
9 ครุภัณฑ์สาขาคอม  
10 วัสดุสาขาคอม  
11 ครุภัณฑ์สาขาช่างยนต์  
12 ครุภัณฑ์สาขาบัญชี  
13 ครุภัณฑ์สาขาพลังงาน  
14 วัสดุสาขาพลังงาน  
15
ครุภัณฑ์สาขาอิเล็กทรอนิกส์  
 
16 วัสดุเทคนิกพื้นฐาน  
17 ครุภัณฑ์เทคนิคพื้นฐาน  
18 ครุภัณฑ์สาขาไฟฟ้า  

อ่าน 282 ครั้ง
นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน์ ชื่อ - นามสกุล
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง
06/05/2565 ลงวันที่