การจัดการศึกษา

                 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มีการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน  5 สาขาวิชา ได้แก่

  สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาไฟฟ้า

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาการบัญชี

และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน  5 สาขาวิชาได้แก่  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล  มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน , หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องการผลิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี


อ่าน 654 ครั้ง
นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน์ ชื่อ - นามสกุล
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง
27/06/2564 ลงวันที่