ผลงานวิจัย

รายงานข้อมูลผลงานวิจัย บุคลากรวิทยาลัยธตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่

เจ้าของงาน

ชื่องานวิจัย

1

นางกัญสพัฒน์ นับถือตรง

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม (ปี 2563)

2

นางกัญสพัฒน์ นับถือตรง

ปัจจัยด้านการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางบนเว็บไซต์เฟสบุ๊กชองกลุ่มวัยรุ่น ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2563)

3

นางกัญสพัฒน์ นับถือตรง

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา ประชากร ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2562)

4

นางกัญสพัฒน์ นับถือตรง

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)

5

นางกัญสพัฒน์ นับถือตรง

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)

6

นายวรวรรษ บวรภัทรจาริน

คุณลักษณะนักบัญชีตามความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก จังหวัดนครพนม (ปี 2562)

7

นายวรวรรษ บวรภัทรจาริน

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการแอพพลิเคชั่น มายโม ธนาคารออมสิน สาขาเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ปี 2562)

8

นางประไพ ดีนัก

การวิเคราะห์ปัญหาการยืมเงินทดรองราชการ กรณีศึกษา : บุคลากร วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2563)

9

นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก

คุณสมบัตินักบัญชีตามความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2563)

10

นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี

การสร้างเครื่องทดสอบคุณภาพสีใบยาสูบโดยใช้ระบบแมชชีนวิชชั่นควบคุมโดยโปรแกรม LabView (ปี 2564)

11

นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี

การศึกษาผลกระทบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาต่อคุณภาพไฟฟ้า กรณีศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2562)

12

นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี

การจัดทำระบบฟาร์มไก่บ้านอัจฉริยะโดยใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน (ปี 2561)

13

นายหฤษฎ์ คล่องดี

การศึกษาตู้กลั่นเอทานอลรังสีอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอน (ปี 2563)

14

นายหฤษฎ์ คล่องดี

การศึกษาระบบการหมักและการกลั่นเอทานอลจากหญ้าอ้อยหนูและกากน้ำตาล เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเอทานอลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี 2563)

15

นายหฤษฎ์ คล่องดี

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ (Energy Point) (เขตพื้นที่จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร) (ปี 2562)

16

นายหฤษฎ์ คล่องดี

การผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านยูคาลิปตัสและพีตที่เกิดจากการย่อย สลายของ อินทรียวัตถุในหนองน้ำ (ปี 2561)

17

นายหฤษฎ์ คล่องดี

การศึกษาการใช้พลังงานของระบบเครื่องทำน้ำเย็นศักยภาพการประหยัด พลังงาน (Chiller) และแนวทางการส่งเสริม เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ (เขตพื้นที่การศึกษาภายใน ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ) (ปี 2560)

18

นายหฤษฎ์ คล่องดี

การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขง (ปี 2560)

19

นายหฤษฎ์ คล่องดี

การศึกษาเรื่องการศึกษาสำรวจตรวจวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ มาตรการการประหยัดพลังงานในกลุ่มประเทศ CLMV (ปี 2559)

20

นายหฤษฎ์ คล่องดี

การทดลองนำชีวมวลจากอินทรียวัตถุที่เกิดการย่อยสลายในหนองน้ำมาเป็นเชื้อเพลิง (ปี 2560)

21

นายหฤษฎ์ คล่องดี

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 (ปี 2560)

22

นายหฤษฎ์ คล่องดี

การศึกษาตู้อบแห้งและกลั่นความชื้นโดยรังสีอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอน (ปี 2558)

23

นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์

การศึกษาสถานที่ตั้งและต้นทุนการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ที่กระจายตัวของแหล่งวัตถุดิบในจังหวัดนครพนม (ปี )

24

นายปรัชพงศ์ นับถือตรง

การศึกษาการใช้พลังงานและแนวทางการประหยัดพลังงานในวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม The Study of Energy Consumption and Energy Saving in Thatphanom College Nakhon Phanom University (ปี 2562)

25

นายปรัชพงศ์ นับถือตรง

การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกในการทำความเย็น Application of Thermoelectric in Cooling System (ปี 2560)

26

นายหฤษฎ์ คล่องดี

การศึกษาระบบการหมักและการกลั่นเอทานอลจากหญ้าอ้อยหนูและ กากน้ำตาลเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเอทานอลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี 2561)

27

นายปรัชพงศ์ นับถือตรง

ชุดฝึกการเรียนรู้เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ Demonstration of PV Stand Alone System (ปี 2563)

28

นายหฤษฎ์ คล่องดี

ตู้กลั่นเอทานอลพลังงานรังสีอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอน (ปี 2560)

29

นายวรวรรษ บวรภัทรจาริน

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : กลุ่มชลนาคำ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ปี 2563)

30

นายศุภวุฒิ คำหาญ

การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ปี 1 สาขาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยธาตุพนม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ สเต็มศึกษา Study of Solving Scientific Project and Educational Achievement of 1st Year of Energy Engineering’s Undergraduate Students at That Phanom College through STEM Learning Management (ปี 2561)

31

นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)

32

นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โง่นคำชิปปิ้ง (ปี - )

33

นายปรัชพงศ์ นับถือตรง

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นโดยวิธีปรับอัตราการไหลของน้ำเย็นให้เหมาะสม The Study of Optimization Chiller by Adjust The Flow rate of Chill Water. (ปี 2561)

34

นายปรัชพงศ์ นับถือตรง

การศึกษาสมรรถนะการทำงานและแนวทางการประหยัดพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น (กรณีศึกษาอาคารประเภทโรงแรม) (ปี 2561)

35

นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) (ปี 2561)

36

นายวรวรรษ บวรภัทรจาริน

ความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำบัญชีโครงการภาษี 300% สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปี 2561)

37

นายปรัชพงศ์ นับถือตรง

การศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานและผลการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ปี 2561)

38

นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี

การศึกษาหาวิธีการประเมินผลการประหยัดพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น เพื่อการตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น กรณี อาคารประเภท โรงแรม (ปี 2561)

39

นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี

การศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานและผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ปี 2561)

40

นายหฤษฎ์ คล่องดี

โครงการ “การศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานและผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” (ปี 2561)

41

นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์

การศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานและผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ปี 2561)

42

นางนันตพร ศรีวิไล

พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2559)

43

นางนันตพร ศรีวิไล

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการทำกระติบข้าว กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านดงป่ายูง (ปี 2561)

44

นายอนิวรรตน์ พลรักษ์

การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล ณ. ศูนย์ซ่อมวิทยาลัยธาตุพนม (ปี 2560)

45

นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกผักชีฝรั่ง : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรของบ้านพระกลางทุ่ง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. (ปี 2560)

46

นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสวมใส่หมวกนิรภัยของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)

47

นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์

การจัดการการผลิตและต้นทุนการปลูกมันแกว: กรณีศึกษาบ้านน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2560)

48

นางสาววราพร บัวพรม

ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)

49

นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก

ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)

50

นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์

การศึกษาการจัดการการผลิตและการตลาด ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานกก: กรณีศึกษา บ้านโนนสว่าง ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ปี - )

51

นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์

การศึกษาการจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ : กรณีศึกษาบ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม. (ปี - )

52

นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์

การศึกษาการจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่อง จักสานกก: กรณีศึกษาบ้านเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัด นครพนม. (ปี - )

53

นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์

ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางการบัญชี เพื่อรองรับการ เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาสถานประกอบการ จังหวัดนครพนม. (ปี - )

54

นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์

การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัย ธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม. (ปี - )

55

นายสุคนธ์ เมืองโคตร

การสร้างเตาแก๊สซิไฟเออร์ขนาดเล็กจากถังแก๊ส (ปี 2559)

56

นายศุภวุฒิ คำหาญ

การศึกษาการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ปีที่ 1 พลังงาน วิทยาลัยธาตุพนม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education (ปี 2560)

57

นางนันตพร ศรีวิไล

บทเรียนออนไลน์วิชาเอกสารธุรกิจ เรื่อง เอกสารทางการเงิน (ปี 2559)

58

นายประชาชาติ อ่อนคำ

การสร้างแบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางด้านปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รักษาประตูฟุตซอล โดยใช้เครื่องมือ (PFTSR) (ปี 2560)

59

นายประชาชาติ อ่อนคำ

การพัฒนาสื่อการสอน e-Leaning เรื่องกีฬาเพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปี 2559)

60

นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก

ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2559)

61

นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก

ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)

62

นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี

การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์บนหลังคา ขนาด 25kW กรณีศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)

63

นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี

การศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ ในวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2559)

64

นายหฤษฎ์ คล่องดี

โครงการศึกษาสำรวจ วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงานในกลุ่มประเทศ CLMV (ปี 2560)

65

นายหฤษฎ์ คล่องดี

การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขง (ปี 2560)

66

นายยศพนธ์ เดโชพล

เครื่องย่อยขวดพลาสติกขนาดเล็กเพื่อชุมชน Plastic bottle chipping machine for community (ปี 2560)

67

นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์

การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยใช้ระบบควบคุม air washer แบบอัตโนมัติ (ปี 2557)

68

นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์

โครงการศึกษาสำรวจ วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงานในกลุ่มประเทศ CLMV (ปี 2560)

69

นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์

การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขง (ปี 2560)

70

นายปรัชพงศ์ นับถือตรง

การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในบริเวณชายฝั่งแม่น้าโขง : กรณีศึกษาบริเวณชายฝั่งแม่น้าโขง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม (ปี 2560)

71

นายปรัชพงศ์ นับถือตรง

การศึกษาสมรรถนะการผลิตพลังงานของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 25.2 kWp กรณีศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)

72

นายปรัชพงศ์ นับถือตรง

การศึกษามาตรการการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ(แบบไม่ต้องลงทุน) กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน สปป.ลาว (ปี 2560)

73

นายปรัชพงศ์ นับถือตรง

การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในวัดพระธาตุพนม (ปี 2559)

74

นายปรัชพงศ์ นับถือตรง

การศึกษาศักยภาพการระบบผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ขนาด 3.5 kW กรณีศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2559)

75

นายปรัชพงศ์ นับถือตรง

การศึกษาผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทย (ปี 2558)

76

นายปรัชพงศ์ นับถือตรง

การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนปรับปรุง ในมาตรการเปลี่ยน เครื่องทำน้ำเย็น (ปี - )

77

นายปรัชพงศ์ นับถือตรง

การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขง (ปี 2560)

78

นายอนิวรรตน์ พลรักษ์

การศึกษาและออกแบบเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานเตาอบขนมปัง (ปี 2558)


อ่าน 960 ครั้ง
นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน์ ชื่อ - นามสกุล
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง
26/06/2564 ลงวันที่