Link NPU

ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบบริการการศึกษา
ระบบรับสมัครงานออนไลน์
ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน
ระบบจองรถยนต์ออนไลน์
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมหาวิทยาลัยนครพนม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำ
บัณฑิตศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 Online Complaint Center หรือ 1212 OCC
ระบบเข้าใช้บริการบัญชีอีเมล @npu.ac.th
ระบบเข้าใช้บริการบัญชีอีเมล @ms.npu.ac.th


อ่าน 981 ครั้ง
นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน์ ชื่อ - นามสกุล
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง
25/04/2564 ลงวันที่