เจ้าหน้าที่

 

 1.ฝ่ายบริหาร


นางสาวศุภรัตน์ อิงอาจ
งานธุรการ-สารบัญ
 
นางประไพ ดีนัก
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี

นายวรวรรษ บวรภัทรจาริน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงิน
       
                      นางวราพร บัวพรม
                            งานพัสดุ
         
                      นางสาวสุดารัตน์ กมลเลิศ
                               งานพัสดุ
     
                นางสาวนภัค ศรียะวงษ์
                 งานนโยบายและแผน
       
                     นายภัทรวงศ์ สิงห์ทอง
                     งานอาคารและสถานที่
       
                      นางบุญยนุช มูลมาตร
                       งานสหการ ร้านค้า
     
                   นายสมพงษ์ ชาลี
                     พนักงานขับรถ

 

 2.ฝ่ายวิชาการ


นายเศรษฐา สุขัน
งานทะเบียน-วัดผล

 

นางสาวนาตาชา มาลาพัฒน์
งานห้องสมุด-ประชาสัมพันธ์-ทวิภาคี


นางสาวพิมพ์นารา รามางกูร
งานหลักสูตรและประเมินผลการสอน


นางสาววริศรา ปุ๊กกระโทก
งานทะเบียน

   

 

 3.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา


นางบัญชลี จัทรมานิตย์
งานกิจกรรมนักศึกษา

 

นางสาวธนัตถ์ธิดา รามฤทธิ์
งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


นายชัชวาลย์ อินทะเสย์
งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 4.นักการ แม่บ้าน


นายศิริชัย แขวงเมือง

 

นายบัญชา มงคล


นางสาวบุญนิสา รอบรู้

 

 5.ยามรักษาความปลอดภัย


นายเดชอุดม บางศิริ
 
นายประเสริฐ เงินวิลัย

นายสุขี พรมอารักษ์

 


อ่าน 713 ครั้ง
นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน์ ชื่อ - นามสกุล
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง
26/06/2564 ลงวันที่