ผู้บริหาร

 

 ผู้บริหาร

 
อาจารย์จุฑามาศ ใจสบาย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

 
 
     อาจารย์ประชาชาติ อ่อนคำ
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชพงศ์ นับถือตรง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์มณีวรรณ บรรลุศิลป์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

    อาจารย์กัญญาภัทร จิตมาตย์
      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

นายเศรษฐา สุขัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

นางวรรณรัตน์ มณีโชติ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 

 


อ่าน 1,573 ครั้ง
นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน์ ชื่อ - นามสกุล
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง
26/06/2564 ลงวันที่