ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม

 

              วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เดิมมีชื่อว่า วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2539 ซึ่งต่อมาได้หลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 75ก สังกัดสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีเนื้อที่    มีเนื้อที่ 69 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่ 457 ถนนพนมพนารักษ์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

             เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2555 กระทรวง  ศึกษาธิการได้ประกาศ กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนมกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยธาตุพนม” มีการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน  5 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน  5 สาขาวิชาได้แก่  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล   และระดับอุดมศึกษา  มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ,หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องการผลิต และหลักสูตรบัญชีบัญฑิต (ต่อเนื่อง) (บช.บ)

                         

ข้อมูลปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

ปรัชญา

มีคุณธรรม นำวิชาการ ประสานสังคม นิยมประชาธิปไตย

อัตลักษณ์

รอบรู้ภาษา  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการทำงาน

เอกลักษณ์

วิทยาลัยสร้างสรรค์ชุมชน

 

 

 

 

              พันธกิจ

                   1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสำคัญในด้านพัฒนาตน ตื่นรู้ และเป็นผู้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ
                   2.ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ และ บริการวิชาการ สู่การรับใช้สังคม
                   3.ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองการเป็น มหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
                   4.สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ชุมชนมหาวิทยาลัย
                   5.เสริมสร้างองค์กรคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและมีธรรมาภิบาล

 

            เป้าประสงค์

                 1.บัณฑิตมีคุณลักษณะสำคัญในด้านการพัฒนาตน ตื่นรู้ และรับใช้สังคม
                 2.เป็นแหล่งผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยฐานวิจัย เป็นแหล่งให้บริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม
                 3.มีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอยู่ร่วมกันของชุมชน และการจัดการทางวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
                 4.บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ในชุมชนมหาวิทยาลัย
                 5.เป็นองค์กรคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล


อ่าน 1,696 ครั้ง
นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน์ ชื่อ - นามสกุล
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง
25/04/2564 ลงวันที่