ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรั้ววิทยาลัย

Nature ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยธาตุพนม รายละเอียด
Nature วิทยาลัยธาตุพนมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำ ปีการศึกษา 2566 รายละเอียด
Nature วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
Nature บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียด

ศิลปวัฒนธรรม

Nature 27 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ เทศบาลตำบลธาตุพนมและอำเภอธาตุพนม เข้าร่วมงานเทศกาลลอยกระทงและงานไหลเรือไฟ ณ ลานหน้าวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร รายละเอียด
Nature ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุทามาศ ใจสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม พร้อมด้วย ผ.ศ ปรัชพงศ์ นับถือตรง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์มณีวรรณ บรรลุศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายละเอียด
Nature วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รายละเอียด
Nature วันที่ 21 สิงหาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดยอาจารย์ประชาชาติ อ่อนคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รายละเอียด

รับสมัครงาน

Nature รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน รายละเอียด
Nature ประกาศวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม รายผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาโท รายละเอียด
Nature รับสมัครปี 64 รายละเอียด
Nature รับสมัครงาน 63 รายละเอียด

สาขาวิชา

Nature สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายละเอียด
Nature สาขาวิชาการบัญชี รายละเอียด
Nature สาขาวิชาช่างไฟฟ้า รายละเอียด
Nature สาขาวิชาช่างยนต์ รายละเอียด

จดหมายข่าว

Nature 26 มกราคม 2565 เวลา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพยสินทาวปัญญา รายละเอียด
Nature 18 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. งานบริการวิชาการ ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้ม รายละเอียด
Nature สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานร่วมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียด
Nature คณะผู้บริหารวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย นางจุฆามาศ ใจสบาย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้าสำนักงาน เข้ามอบกระเช้าของขวัญและขอพรปีใหม่จากพระผู้ใหญ่และผู้บริหารส่วนราชการต่างๆ รายละเอียด
  • งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ