อุดมศึกษา

 จำนวนนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ระดับปริญญาตรี

ระดับ ปริญญาตรี
ระดับชั้น สาขาวิชา รวม
เทคโนโลยีพลังงาน การค้าสมัยใหม่
สาย ม.6 สาย ปวส. สาย ม.6 สาย ปวส.
รวม รวม รวม รวม รวม
ป.ตรี 1 3 0 3 0 0 0 4 12 6 0 0 0 7 12 19
ป.ตรี 2 8 3 11 10 6 16 1 5 0 0 0 0 19 14 33
ป.ตรี 3 9 2 11 8 1 9 0 0 0 0 0 0 17 3 20
ป.ตรี 4 12 3 15 1 1 2 0 0 0 0 0 0 13 4 17

 


 

จำนวนนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ระดับปริญญาตรี

ระดับ ปริญญาตรี
ระดับชั้น สาขาวิชา รวม
เทคโนโลยีพลังงาน การค้าสมัยใหม่
สาย ม.6 สาย ปวส. สาย ม.6 สาย ปวส.
รวม รวม รวม รวม รวม
ป.ตรี 1 5 8 13 10 6 16 1 5 6 0 0 0 19 16 35
ป.ตรี 2 9 2 11 9 1 10 0 0 0 0 0 0 18 3 21
ป.ตรี 3 8 2 10 2 1 3 0 0 0 0 0 0 10 3 13
ป.ตรี 4 7 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 1 9

 


 

จำนวนนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ระดับปริญญาตรี

ระดับ ปริญญาตรี
ระดับชั้น สาขาวิชา รวม
เทคโนโลยีพลังงาน การค้าสมัยใหม่
สาย ม.6 สาย ปวส. สาย ม.6 สาย ปวส.
รวม รวม รวม รวม รวม
ป.ตรี 1 5 8 13 10 6 16 1 5 6 0 0 0 19 16 35
ป.ตรี 2 9 2 11 9 1 10 0 0 0 0 0 0 18 3 21
ป.ตรี 3 8 2 10 2 1 3 0 0 0 0 0 0 10 3 13
ป.ตรี 4 7 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 1 9

 


* ข้อมูลจากงานทะเบียน งานวัดผลและประมวลผล

* ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561