อาชีวศึกษา ระดับ ปวส.

จำนวนนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ลำดับ สาขางาน ระดับ ปวส.           รวม ปวส.      
ปวส.1 ปวส.1 ปวส.2 ปวส.2
สายตรง   ม.6  สายตรง ม.6
รวม รวม รวม รวม รวม
1 ยานยนต์ / เทคนิคยานยนต์ 10 0 10 19 0 19 8 0 8 12  0 12 49 0 49
ไฟฟ้ากำลัง / ติดตั้งไฟฟ้า / 1 0 0 0 0 0 0 6 0 6 14 14 20 0 20
ไฟฟ้ากำลัง / ติดตั้งไฟฟ้า / 2(BJC) 29 3 32 33 1 34 10 1 11 34 35 106 6 112
อิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรม 3 0 3 18 1 19 11 0 11 10 10 42 3 45
การบัญชี /1 0 24 24 0 0 0 0 19 19 0 34  2 0 77 77
การบัญชี /2 0 0 0 2 52 54 0 0 0 7 41 9 58 67
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 4 10 12 14 26 9 4 13 7 13 34 22 56
รวม ชาย,หญิง 48 31 79 84 68 152 44 24 68 84 43 127 263 142 426
รวม 231 195 426
จำนวนห้อง   5 6 11

 


 

จำนวนนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ลำดับ สาขางาน ระดับ ปวส.           รวม ปวส.      
ปวส.1 ปวส.1 ปวส.2 ปวส.2
สายตรง   ม.6  สายตรง ม.6
รวม รวม รวม รวม รวม
1 ยานยนต์ / เทคนิคยานยนต์ 13 0 13 30 0 30 13 0 13 16 0 16 72 0 72
ไฟฟ้ากำลัง / ติดตั้งไฟฟ้า / 1 8 0 8 33 2 35 17 1 18 33 4 37 91 7 98
ไฟฟ้ากำลัง / ติดตั้งไฟฟ้า / 2(BJC) 3 1 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0 8 1 9
อิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรม 11 0 11 11 0 11 17 1 18 5 0 5 44 1 45
การบัญชี /1 0 19 19 0 0 0 0 7 7 0 20 20 0 46 46
การบัญชี /2 0 0 0 11 36 47 0 0 0 1 21 22 12 57 69
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 3 11 6 6 12 11 12 23 11 9 20 36 30 66
รวม ชาย,หญิง 43 23 66 96 44 140 58 21 79 66 54 120 263 142 405
รวม 206 199 405
จำนวนห้อง   5 6 11

 


 

จำนวนนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ลำดับ สาขางาน ระดับ ปวส.           รวม ปวส.      
ปวส.1 ปวส.1 ปวส.2 ปวส.2
สายตรง   ม.6  สายตรง ม.6
รวม รวม รวม รวม รวม
1 ยานยนต์ / เทคนิคยานยนต์ 13 0 13 30 0 30 13 0 13 15 0 15 71 0 71
ไฟฟ้ากำลัง / ติดตั้งไฟฟ้า / 1 8 0 8 33 2 35 17 1 18 32 4 36 90 7 97
ไฟฟ้ากำลัง / ติดตั้งไฟฟ้า / 2(BJC) 3 1 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0 8 1 9
อิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรม 11 0 11 11 0 11 17 1 18 5 0 5 44 1 45
การบัญชี /1 0 19 19 0 0 0 0 6 6 0 19 19 0 44 44
การบัญชี /2 0 0 0 11 36 47 0 0 0 1 20 21 12 56 68
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 3 11 6 6 12 11 12 23 10 9 19 35 30 65
รวม ชาย,หญิง 43 23 66 96 44 140 58 20 78 63 52 115 260 139 399
รวม 206 193 399
จำนวนห้อง   5 6 11

 


* ข้อมูลจากงานทะเบียน งานวัดผลและประมวลผล

* ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561