อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.

 

 

จำนวนนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2561

ณ วันที่ 30  มิถุนายน  61

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

 

 

 

 

 

จำนวนนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ลำดับ สาขางาน ระดับ ปวช.        รวม ปวช.
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
สายตรง   สายตรง   สายตรง
รวม รวม รวม รวม
1 ยานยนต์ / เทคนิคยานยนต์ 61 6 67 38 0 38 54 0 54 153 6 159
ไฟฟ้ากำลัง / ติดตั้งไฟฟ้า / 1 44 2 46 28 2 30 38 0 38 110 4 114
ไฟฟ้ากำลัง / ติดตั้งไฟฟ้า / 2(BJC) 0 0 0 28 0 28 16 5 21 44 5 49
อิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรม 38 5 43 13 2 15 15 1 16 66 8 74
การบัญชี /1 3 21 24 0 20 20 1 20 21 4 61 65
การบัญชี /2 0 0 0 3 18 21 0 22 22 3 40 43
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 15 28 10 19 29 11 16 27 34 50 84
รวม ชาย,หญิง 159 49 208 120 61 181 135 64 199 414 174 588
รวม 208 181 199 588
จำนวนห้อง  8 6 5 19

 


 

จำนวนนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ลำดับ สาขางาน ระดับ ปวช.        รวม ปวช.
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
สายตรง   สายตรง   สายตรง
รวม รวม รวม รวม
1 ยานยนต์ / เทคนิคยานยนต์ 61 6 67 32 0 32 45 0 45 138 6 144
ไฟฟ้ากำลัง / ติดตั้งไฟฟ้า / 1 44 2 46 27 2 29 22 0 22 93 4 97
ไฟฟ้ากำลัง / ติดตั้งไฟฟ้า / 2(BJC) 0 0 0 23 0 23 15 5 20 38 5 43
อิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรม 38 5 43 13 2 15 12 1 13 63 8 71
การบัญชี /1 3 21 24 0 17 17 1 16 17 4 54 58
การบัญชี /2 0 0 0 2 17 19 0 20 20 2 37 39
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 15 28 6 16 22 9 14 23 28 45 73
รวม ชาย,หญิง 159 49 208 103 54 157 104 56 160 366 159 525
รวม 208 157 160 525
จำนวนห้อง  8 6 5 19

 


* ข้อมูลจากงานทะเบียน งานวัดผลและประมวลผล

* ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561