ข้อมูลนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด  วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ประจำปีการศึกษา 2560 

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ปริญญาตรี รวม  รวมทั้งหมด
 
1 วิทยาลัยธาตุพนม 414 174 263 142 56 25 733 341 1074
รวม ชาย / หญิง   588 405 81 1074  

 

จำนวนนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา  ระดับ    รวม  
ปวช. ปวส. ป.ตรี
1 วิทยาลัยธาตุพนม 208 206 35 449

 


* ข้อมูลจากงานทะเบียน งานวัดผลและประมวลผล

* ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561